นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
รก.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401

นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
086-9340859
ตำแหน่งเลขที่ อ 7
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
089-0036797
ตำแหน่งเลขที่ อ 8
นางทรรศษร เภตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
086-7378405
ตำแหน่งเลขที่ อ 9
นางสาวพีรันธร เกตุกรุด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
089-9002503
ตำแหน่งเลขที่ อ 10

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 11นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 12


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 13


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างไม่มีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 14

นายจักรกริช ระวิวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
083-9518484
ตำแหน่งเลขที่ อ 15
นางเฌนิศา บุญวัฒนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
084-7771718
ตำแหน่งเลขที่ อ 16
นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน
ลูกจ้างธุรการ
084-7172265
นายทวิช ศรีเกษม
ลูกจ้างธุรการ
086-7350166
นางสาวอมรรัตน์ พันธวาวงค์
ลูกจ้างธุรการ
062-0262435
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์