นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-0387530
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808
ตำแหน่งเลขที่ อ 36
นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
089-4394470
ตำแหน่งเลขที่ อ 41
นางสาวปัทมพร คำมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-9536567
ตำแหน่งเลขที่ อ 37
นางสาวนิตยา เสลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
085-8755255
ตำแหน่งเลขที่ อ 38

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 39

นายณฐพงศ์ วงษ์แหวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
091-3839603
ตำแหน่งเลขที่ อ 40

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน
(ว่างมีเงิน) สำหรับสอบเหตุพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 42

นางสาวศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ
084-8954559
 

นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808