ผู้บริจาคเงินสร้างบ้านนักเรียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 : นางสาวมยุรี นารั้ง 500 บาท, นางสุวาณี อยู่ยอด 1,000 บาท, รร.บ้านเขาวง 3,000 บาท, รร.บ้านล่อมเสือโฮก 1,000 บาท, นางดวงกมล บุญรักษา 500 บาท, นายไตรภพ แก้ววิเชียร 3,000 บาท, นายสมพงษ์ แจ่มแสง 3,000 บาท, รร.บ้านใหม่หนองแก 500 บาท, นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ 5,000 บาท, รร.อนุบาลห้วยคต 400 บาท, รร.บ้านทุ่งสามแท่ง1,000 บาท, รร.ชช.บ้านประดู่ยืน 500 บาท, รร.บ้านโป่งข่อย 550 บาท, นางสาวศิริพร สิทธิทูลรร.ชช.บ้านเมืองการุ้ง 5,000 บาท, นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน 1000 บาท, นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ 500 บาท, รร.บ้านทุ่งนาสวน 400 บาท, รร.บ้านหนองผักแพว 1,000 บาท, รร.บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1,150 บาท, รร.บ้านน้ำวิ่ง 340 บาท, รร.บ้านน้ำพุ 1,500 บาท, รร.ห้วยขาแข้งวิทยาคม 2,150 บาท, รร.บ้านประดาหัก 2,395 บาท, นายวิชัย ต่ายธานี 875 บาท, รร.บ้านหนองมะสัง 2,000 บาท,รร.บ้านห้วยเปล้า 2,900 บาท, รร.บ้านหินโหง่น 500 บาท, รร.บ้านวังหิน 1,500 บาท, รร.สง่ารวมราษฎร์ 700 บาท, น.ส.สุภาพร ธะนะแสง 400 บาท, นางกัญญพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์ 1,000 บาท, รร.วัดทุ่งโพ 500 บาท, รร.บ้านหนองฝาง 1,000 บาท, รร.บ้านเนินพยอม 400 บาท, รร.วัดผาทั่ง 1,500 บาท, รร.บ้านร่องมะดูก 450 บาท, รร.ชช.บ้านทุ่งนางาม 2,040 บาท, รร.บ้านร่องตาที 1,000 บาท, รร.วัดปทุมทอง 400 บาท, นายมานิตย์ อ่อนจันทร์ 500 บาท, นายกมล เสาวภาคสุข 500 บาท, รร.บ้านหน้องบ่มกล้วย 900 บาท, รร.บ้านหินงามสามัคคี 500 บาท, รร.บ้านหนองจอก 500 บาท, รร.วัดหนองมะกอก 1,000 บาท, รร.บ้านหูช้าง 500 บาท, รร.บ้านห้วยบง 500 บาท, รร.วัดหนองยาง 1,000 บาท, รร.บ้านลานคา 500 บาท, นายปัญญา จันทร 1,000 บาท, รร.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1,920 บาท, รร.อนุบาลบ้านไร่ 1,000 บาท, รร.บ้านจัน 500 บาท, รร.วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 549 บาท, นายณัฐวุฒิ นกนวล 100 บาท, นางสาวพิสมัย กล้าวิกย์กรณ์ 100 บาท, นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ 100 บาท, นางสาวกาญจนา ใหม่จันทร์ดี 100 บาท, นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร 50 บาท, นายกันตภณ หมุนสมัย 500 บาท, นายเกษม คงรัตน์ 30 บาท, นายอนุชา ฝ่ายที 20 บาท, นางเพชรรุ่ง เฉลิมพันธ์ 20 บาท, นางเพ็ญศรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 100 บาท, นายจำรอง แสนหลวง 50 บาท, นายจิรวัฒน์ แฝกหอม 40 บาท, นายณัฐพงษ์ เจตน์กสิกร 20 บาท, รร.วัดห้วยแห้ง 3,000 บาท, รร.วัดทองหลาง 1,000 บาท, รร.บ้านหนองจิกยาว 1,000 บาท, นายวินัย พรมแจ่ม 500 บาท, นางนุชรี ทองไทย 500 บาท, นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล 500 บาท, นางสาวธาริณี สิญจวัตร 200 บาท, นางสำเริง อ้นศรี 200 บาท, นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี 200 บาท, นางสุจิตรา มุ้งตุ้ย 100 บาท, นางสาวชมพูนุช กันทัศ 100 บาท, นายเอกวัชร จันทร 100 บาท, นายอภิชิต ประสมทอง 200 บาท, นายศิลปะชัย คันศร 100 บาท, นายจรูญ จูอ่อง 20 บาท, นางนิรชา แจ่มแสง 100 บาท, นางสาววารี กมลมาลย์ 100 บาท, นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์ 20 บาท, นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์ 100 บาท, นางสาวเบญจา ทัศจันทร์ 100 บาท, นางสาวเพชรรัตน์ แว่นแก้ว 100 บาท, นายยศศักดิ์ ปานสีทา 100 บาท, นายกิตติพงษ์ บริสุทธิ์ 20 บาท, นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์ 50 บาท, นางสาวจิรพรรณ มากวงษ์ 100 บาท, นายเดชา ชูเลิศ 20 บาท, นายอนันต์ เข็มทอง 200 บาท, นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม 100 บาท, นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน 100 บาท, นางสาวบัณฑิจตา ชาญธัญกรรม 50 บาท, นายทวิช ศรีเกษม 40 บาท, นางสาวนลินี ทิมาชัย 40 บาท, นางสาวสายฝน หัทยัง 100 บาท, รร.บ้านเจ้าวัด 2,500 บาท, นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ 1,000 บาท, นายชัชวาลย์ มาเกิด 1000 บาท, นายวิเชียร จันทร 100 บาท, นายจตุรภัทร วรรณภักตร์ 100 บาท, นายสมเดช ภู่ศรี 100 บาท, นายธีรยุทธ ภูเขา 100 บาท, นางณัฐชญา ดิษเจริญ 100 บาท, นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ 100 บาท, นางรัญญาภัทร์ อัยรา 500 บาท, นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ 100 บาท, นางสาวจำแรง นกเอี้ยง 100 บาท, นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา 100 บาท, นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ 100 บาท, นางสาวพัชรา จงเกษกร์ 100 บาท, นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ 100 บาท, นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ 100 บาท, นางสาวสุภัคศิริ แก่นลออ 100 บาท, นายสิทธิชัย กีรติคุณากร 5,000 บาท, นายวิชาญ โพธิวิจิตร 2,000 บาท, นายแสงชัย ธรรมนิยม 2,000 บาท, นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น 500 บาท, นายนิติ แกว่นกสิกร 500 บาท, นายสุวรรณ พันธุ์เขตรกิจ 500 บาท, นางดวงกมล บุญรักษา 530 บาท, นางสาวปัทมพร คำมี 100 บาท, นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน 1,000 บาท, นางสาวนิตยา เสลา 500 บาท, นางวิมลรัตน์ ชูแกล้ว 500 บาท, นางเฌนิศา บุญวัฒนา 300 บาท, นางสาวศิริพร สิทธิทูล 100 บาท, นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ 100 บาท, นายชวลิต อำภัยบุญ 500 บาท, นายจักรกริช ระวิวรรณ 200 บาท, รร.บ้านป่าเลา 540 บาท, รร.บ้านหนองกระทุ่ม 280 บาท, รร.ชุมชนบ้านหนองงาแซง 900 บาท, รร.บ้านดง 550 บาท, รร.บ้านท่าชะอม 305 บาท, รร.บ้านบุ่ง 1,000 บาท
เปิด e-Office
เปิดเว็บไซต์หลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์