7 สิงหาคม ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
SmartOBEC
SmartArea
e-Office
เปิดเว็บไซต์หลัก
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด หากพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ให้ดำเนินการ 1.ให้โรงเรียนเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างเข้มข้น 2.ประสานขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขในเขตพื้นที่ และ 3.รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ทราบโดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์